mv-550-mv-elegance-Swarovski-Freestyle-145-quer-SBA